Komitet Naukowy i Organizacyjny konferencji hybrydowej "Trendy i wyzwania w leczeniu łuszczycy" zaprasza wszystkich zainteresowanych do zgłaszania prac naukowych w celu ich kwalifikacji do prezentacji podczas konferencji w formie prezentacji ustnej.
 
1. Zgłaszać można oryginalne prace i ciekawe przypadki kliniczne dotychczas niepublikowane
2. Prace należy zgłosić w formie streszczenia zawierającego następujące elementy:
•    Tytuł pracy (Prosimy o zachowanie wielkość liter jak w zdaniu. Prosimy nie wpisywać tytułu drukowanymi literami)
•    Nazwiska i imiona wszystkich autorów
•    Pełną nazwę ośrodka i miasto, z którego pochodzi praca
•    Praca powinna zawierać:
    - dla opisów przypadków: wprowadzenie, opis przypadku, wnioski
    - dla prac oryginalnych: wprowadzenie i cel badania, pacjenci i metody, wyniki, wnioski
•    Imię i nazwisko autora, który ma prezentować pracę
•    Imię i nazwisko oraz adres e-mail głównego/korespondującego autora.
3. Całkowita objętość streszczenia (od początku- wprowadzenia do końca-wniosków) nie może przekroczyć 250 słów
4. Termin nadsyłania streszczeń upływa 31 sierpnia 2020 r. Streszczenia należy zgłosić poprzez uzupełnienie formularza abstraktów na stronie internetowej wydarzenia
5. Zgłoszone prace zostaną poddane ocenie członków Komitetu Naukowego, którzy podejmą decyzję o:
•    kwalifikacji pracy do prezentacji ustnej
•    nieprzyjęciu pracy do udziału w Konferencji
6. W ocenie zgłoszonych prac brane będą pod uwagę:
•    zgodność tematyki pracy z problematyką konferencji
•    poprawność metodologiczna
•    oryginalność i nowatorstwo uzyskanych wyników
•    wartość poznawcza pracy
•    przydatność praktyczna uzyskanych wyników.
7. Główni (korespondujący) autorzy zgłoszonych prac zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną o decyzji Komitetu Naukowego, a w przypadku zakwalifikowania pracy do prezentacji otrzymają szczegółowe informacje o sposobie prezentacji i wymaganiach technicznych.

Autor najwyżej ocenionego przez Komitet Naukowy abstraktu otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 2.000,- zł. 
 
Patron medialnyZłoty PartnerSrebrny PartnerBrązowy PartnerPozostali Partnerzy